Alapítványunkat első fokon a Fővárosi Bíróság 2004. április 1-én kelt 16.Pk.60.199/2004/2. végzésével nyilvántartásba vette, és kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította, amely végzést a Fővárosi Ítélőtábla 1.Kny.52.139/2004/3. számú, 2004. május 24. kelt végzésével helybenhagyta azzal, hogy az alapítvány nyilvántartásba vétele a 2004. április 30-án módosított alapító okiratán alapul.

Alapítványunk bemutatására a legmegfelelőbbnek az látszik, ha ide illesztjük az Alapító Okirat néhány részletét.

Részletek az Alapítvány Alapító Okiratából

"Alapítványunk neve:
AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány"

Ez a név hűen tükrözi azokat a gyökereket, amelyek az Alapítvány megszületéséhez vezettek:

Igazából elegendő lett volna pusztán az "agape" szó egymagában is, mert a legtömörebben minden, ami az alapítványunk lényege, benne van. Hiszen egyrészt a szó jelentése a görög eredetiben: szeretet, a másokkal való osztozó szeretet (ilyen értelemben szokták az ünnepségek végén rendezett ingyenes szeretetvendégséget is agape-nak mondani). Másrészt pedig ott rejtőzik benne az „AGA" név, ahogy 1961 óta ismertté vált az a Gyermekotthon a XI. kerületi Aga utcában, amely életének, gondjainak, örömeinek megismerése az Alapítónkat az alapítvány létrehozására indította.

"Az alapítvány célja:
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek, állami gondozottak, fogyatékosok, cigányok, hajléktalanok, betegek, szegények életének javítása, társadalmi integrációjának segítése, a személyt körül ölelő, lehetőség szerint legteljesebb, feltételrendszer pozitív irányú hatásmechanizmusával; a velük foglalkozó szakemberek munkájának támogatása; a hitélet segítése, a vallásos élet értékeinek felmutatása, pozitív életforma alakító hatásainak alkalmazása, elsősorban a célcsoport boldogulásáért.

Az 1997. évi CLVI. Törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

1. Gyermek- és ifjúságvédelmi, tevékenysége keretében:

- védi a gyermekek és az ifjúság érdekeit
- segélyezi a rászoruló, és az ezt kérvényező gyermekeket, fiatalokat; elsősorban a gyermekvédelmi ellátásba részesülőket, de indokolt esetben mások is kérhetik támogatását
- anyagi támogatáson túl is segítséget nyújtanak szakemberei a kérelmezőknek
- prevenciós, illetve ellátó jelleggel otthon(oka)t működtet.

2. Egészségmegőrző, betegségmegelőző, tevékenysége során:

- támogatja, elsősorban, az ifjúság egészséges életmódra nevelését
- felvilágosító tanfolyamokat szervez, bonyolít
- drog prevenciós, terápiás tevékenységet folytat
- életmód táborokat szervez
- mentálhigiénés programok létrejöttét segíti
- különböző egészségügyi szűrések szervezését támogatja.

3. Szociális tevékenységében, családsegítő funkciójában:

- elsősorban a hozzáforduló fiatalok családjának segítésében vállal szerepet
- családterápiás lehetőségek létrejöttét segíti
- küzd a hajléktalanná válás ellen, segíti a hajléktalanokat
- támogatja a több gyermekes és a gyermekvédelemből kikerült családok
lakáshoz jutását

4. Tudományos tevékenységet, kutatást támogató tevékenységében:

- segíti a hátrányos helyzetűek tudományos, kutatómunkáját bármilyen
tudományágban
- szakemberek tudományos tevékenységét ösztönzi, elsősorban az alapító-
okiratban meghatározott tevékenységeket felölelő tudományágakban
pályázatokat ír ki, ösztöndíjakat ad, konferenciákat rendez, illetve segíti szakemberek különböző konferenciákon való részvételét
- segíti különböző kiadványok létrejöttét, azokat megjelenteti, kiadja.

5. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés keretében:

- rászoruló gyermekek, fiatalok számára felzárkóztatást támogat, szervez
- a tehetséges fiatalokat segíti a legkülönbözőbb formákban adottságuk
kibontakoztatásában
- neveltségi problémákkal küzdő gyerekek részére korrekciós nevelést biztosít,
illetve erre irányuló foglalkozásokat folytat és támogat
- munkatársainak, szakembereinek tudását tanácsadás formájában is megosztja
az ezt igénylőkkel.

6. Kulturális tevékenysége során:

- elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és családok illetve a velük foglalkozó szakemberek kulturális tevékenységét támogatja:
- lehetővé teszi fentiek különböző kulturális programokon való részvételét kultúra területére tartozó programokat szervez (kiállítások, koncertek stb.)
- ösztöndíjjal, költségtérítéssel segíti, elsősorban célcsoportja tagjai számára,
bármiféle műalkotás létrehozását.

7. A természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem szemlélete hatja át alapítvány egész tevékenységét, ezért:

- felvilágosító ismeretterjesztő programokat szervez az ifjúság részére
- tevőleges természet-, környezet-, és állatvédő akciókat szervez
- egyéb tevékenysége során is preferálja a természet és környezetvédő megoldásokat
- támogatja a szellemi és lelki környezetünk tisztaságának védelmét

8. A sportot, mint az ifjúság egészséges életformájának egyik fő zálogát támogatja az alapítvány:

- a "tömegsport" minden formáját,
- szervezi az ilyen megmozdulásokat,
- költségeket biztosít,
- díjakat adományoz,
- sporteszközöket ad,
- pálya használatot biztosít,
- az amatőr versenysportot segíti,
- csapatot szervez,
- versenyeket ír ki,
- sportolók számára felszerelést, költségeket ad,
- a sportolóknak, illetve a velük foglalkozó szakembereknek ösztöndíjat biztosít,
- propagálja az egészséges, sportos életformát.

9. A hitélet gyakorlásának támogatása, korunk értékválsággal küzdő társadalmában, az alapítvány kiemelt feladata. Ennek keretében:

- hitoktatást és a vallás-erkölcsi értékek átadását célzó tevékenységeket támogatja
- vallásos rendezvényeket szervez, illetve közreműködik
- ösztöndíjakkal, pályázatokkal segíti teológiai munkák létrejöttét, ezeket megjelenteti,
- együttműködik az egyházakkal hitoktatási, karitatív tevékenységükben.

10. Rehabilitációs foglalkoztatásokat szervez társadalmi integrációjuk segítésére:

- az érzékszervi, mozgásszervi, értelmi, szociálisan sérült,
- krónikus-, illetve szenvedély- beteg emberek,
- és a nevelőotthonokból, javító intézetekből, börtönökből vagy a kórházból kikerültek számára.

11. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek részére:

- korrekciós, tudáshiányt pótló képzéseket,
- speciális, és munkaerő-piaci esélyeket javító szakképzéseket szervez,
- támogatottjainak foglalkoztatását segíti, saját maga által létrehozott munkahelyekkel, illetve más munkahelyekre való elhelyezésével, beválásuk emberi és anyagi támogatásával.

12. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében a fentebb leírtakon kívül, célcsoportja számára:

- jogi segítséget
- lelki és pszichés támogatást nyújt
- életvitelt segítő tanácsadást, foglalkozásokat, tréningeket tart,
- egyéni szociális munkát végez,
- minden tevékenységével az állami gondozottak, cigányok, fogyatékosok, szegények, felemelkedését segíti.

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú alapítvány formájában végzi.

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi, természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit, elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.

A cél megvalósítási útja:
Ezen célokhoz az alapítvány igénybe kívánja venni mindazon adományokat, pályázatok útján megszerezhető anyagi eszközöket, melyek céljaink eléréséhez segítenek. Az adományozók joga, hogy az általuk adományozott összeg felhasználásának céljára javaslatot tegyenek a kuratórium számára.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt."

 

Alapítványunk székhelye: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. 3/8.
A kuratórium elnöke: Bozsoki Róbert
Levelezési címe: 1121 Mátyás király út 8.
Telefon: 06-1-3919250
Fax: 06-1-3919309
   
Számlavezetőnk: Budapest Bank Rt.
Számlaszámunk: 10102093 50657800 01000006

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés letöltése (2005. év)


Közhasznúsági jelentés letöltése (2006. év)